церковнославянский словарь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
впaсти
вражи1ти
вразуми1ти
врачевaти
вручи1ти
всади1ти
всёсти
всаждaти
ври1нути
вскочи1ти
вреди1ти
вскипёти
всели1ти
входи1ти
вступи1ти
всплhти
всhпати
всыпaти
вчини1ти
всёzти
вhдати
выгонsти
высокосл0вити
вспомоществовaти
высокомyдрствовати
вzзaти
гDствовати
вhслушати
вhчерпати
глsдати
глаг0лати
гlати
гlг0лати
гонзaти
говёти
гот0вити
госп0дствовати
гнaти
гони1ти
гонзнyти
градонаписaти
грэши1ти
грузи1ти
гремёти
грузи1ти
давaти
губи1ти
дaровати
даровaти
даsти
дви1гати
двёсти
дaти
дви1гнути
держaти
дв7омaти
держaвствовати
двизaти
дерзнyти
дерзaти
дёвствовати
дёйствовати
дэли1ти
дёлати
дёzти
довлетвори1ти
довлёти
допусти1ти
дожди1ти
досaдовати
долготерпёти
досаждaти
доровaти
досади1ти
дости1гнути
достaвити
достигaти
достизaти
доспёти
дремaти
дыхaти
дрaти
дyнути
дhхати
дышaти
дострэли1ти
є3ди1нствовати
жалёти
є3динорaтовати
ждaти
жаждaти
є3диномhслити
живи1ти
живописaти
животвори1ти
жaти
жaждати
желaти
жи1тельствовати
жи1ти
жрeти
заблуждaти
забывaти
заблуди1ти
забhти
завёти
завэщавaти
завэщaти
зави1ствовати
зави1дэти
зазирaти
заклaти
загради1ти
зазрёти
заграждaти
заключи1ти
закалaти
замолчaти
законоположи1ти
закоснёти
заключaти
законополагaти
запечaтати
запечатлёти
запsти
запрещaти
запрети1ти
запали1ти
заповёдати
заступи1ти
засвидётельствовати
затворsти
затверди1ти
заходи1ти
заступaти
затвори1ти
зачинaти
защити1ти
зачaти
звzцaти
здрaвствовати
здaти
защищaти
заsти
знaменовати
зи1нути
знaти
звaти
ѕлосл0вити
ѕлопострадaти
ѕлострадaти
зрёти
ѕлосотвори1ти
и3ждивaти
и3збaвити
и3грaти
ѕлотвори1ти
и3збэгaти
и3збавлsти
и3жди1ти
и3збэжaти
и3збёгнути
и3збирaти
и3зби1ти
и3збрaти
и3зблевaти
и3збивaти
и4звести
и3звертёти
и3звёствовати
и3збhти
и3звэсти1ти
и3звeргнути
и3збhточествовати
и3зложи1ти
и3згони1ти
и3зв0лити
и3зглаг0лати
и3звэщaти
и3зимaти
и3зливaти
и3зноси1ти
и3змэни1ти
и3зволsти
и3згонsти
и3зкорени1ти
и3знури1ти
и3знемогaти
и3зслёдити
и3зслёдовати
и3зсэцaти
и3зучaти
и3зсsкнути
и3змhти
и3зглaдити
и3зліsти
и3знурsти
и3змождaти
и3з8имaти
и3з8wщрsти
и3зри1нути
и3з8учaти
и3з8zвлsти
и3з8wби1ловати
и3з8zснsти
и3зсысaти
и3з8wбражaти
и3меновaти
и3з8wби1льствовати
и3змывaти
и3зводи1ти
и3скопaти
и3з8zсни1ти
и3зпрометaти
и3з8sти
и3мёти
и3скоренsти
и3з8wбрази1ти
и3зрыгaти
и3скупи1ти
и3зыскaти
и3здaти
и3згнaти
и3скaти
и3змэнsти
и3зсуши1ти
и4ночествовати
и3звэщавaти
и3зметaти
и3зраждaти
и3зhскивати
и3скорени1ти
и3зhти
и3з8zви1ти
и3зступи1ти
и3зт0ргнути
и4мати
и3з8wбличи1ти
и3зрасти1ти
и3зхищaти
и3скуси1ти
и3скушaти
и3спaсти
и3спивaти
и3списaти
и3спaднути
и3сповёдовати
и3сповёдати
и3спи1ти
и3сповёдывати
и3сп0лнити
и3сповёсти
и3сполнsти
и3спущaти
и3спрaвити
и3сп0льзовати
и3спроси1ти
и3спрaти
и3стекaти
и3спускaти
и3стлёти
и3спhтывати
и3спусти1ти
и3спытaти
и3спраздни1ти
и3стazти
и3спhтовати
и3спытовaти
и3стeрти
и3сточaти
и3стреби1ти
и4стинствовати
и3спрошaти
и3стерзaти
и3стирaти
и3стощи1ти
и3сцэли1ти
и3ст0ргнути
и3стли1ти
и3стzзaти
и3схи1тити
и3стрzсaти
и3счeзнути
и3стѕзовати
и3сцэлевaти
и3сцэлёти
и3схити1ти
и3сходaтайствовати
и3схи1ти
и3сходи1ти
и3счезaти
и3сточи1ти
кади1ти
їерaршествовати
казни1ти
и3счи1слити
клепaти
клеветaти
канwнaрхати
клsти
кончaти
копaти
ковaти
корми1ти
колебaти
кощyнствовати
крaсти
коснёти
крести1ти
кропи1ти
крhти
крcти1ти
крещaти
кRсти1ти
кRщaти
ласкaти
лгaти
лazти
лежaти
купи1ти
куповaти
ликовствовaти
ликовaти
лэчи1ти
ликоходи1ти
лихои1мствовати
лобзaти
літургисaти
любодёйствовати
лобызaти
лукaвствовати
лукaвновати
люби1ти
лови1ти
любопhтствовати
льсти1ти
лиши1ти
лицемёрствовати
любомyдрствовати
малодyшествовати
мёрити
метaти
ми1ловати
милосeрдовати
мэси1ти
надлежaти
наздaсти
мmроточи1ти
младeнствовати
мhти
мmропомaзати
мyдрствовати
моли1ти
миротвори1ти
назирaти
напои1ти
миновaти
мсти1ти
наполнsти
назнaменати
напи1совати
многосл0вити
наблюдaти
навhкнути
мол0ти
наверши1ти
наложи1ти
мeдлити
наказaти
наздaти
надписовaти
нападaти
мzтeжити
нап0лнити
наноси1ти
напрaвити
накaзывати
назвaти
ми1рствовати
накaзовати
мечтaти
напитaти
напaсти
навётовати
навыкaти
напaдати
монaшествовати
минyти
налагaти
молчaти
написaти
мhслити
м0лвити
мнёти
мимоходи1ти
направлsти
назидaти
напaствовати
мeсти
мyчити
многоглаг0лати
назывaти
наименовaти
напаsти
и3стреблsти
и3сцэлsти
и3справлsти
и3счислsти
напyтствовати
нарицaти
наси1лити
народоводи1ти
насаждaти
настaвити
насади1ти
наслёдити
наслёдовати
наси1ловати
наслёдствовати
наставлѕти
настоѕтельствовати
настоsти
наступaти
наступи1ти
насhпати
насhтити
насыщaти
насhти
научи1ти
начaльствовати
научaти
находи1ти
начeртывати
начинaти
начaти
начертaти
наsти
невёдэти
невёдэти
невэстоукраси1ти
негодовaти
недоумёти
неи1стовати
непрaвдовати
непл0дствовати
ненави1дэти
неи1стовствовати
безпечалsтисz
би1тисz
благоимётисz
благопокорsтисz
благоспёzтисz
бlгонаслади1тисz
благослови1тисz
брaтисz
вводи1тисz
бlгослови1тисz
бор0тисz
богати1тисz
вдaтисz
бlгоимётисz
ввэрsтисz
бори1тисz
бри1тисz
валsтисz
боsтисz
велехвали1тисz
вэнчaтисz
весели1тисz
взерцaтисz
вжаждaтисz
величaтисz
взалкaтисz
взsтисz
ви1дэтисz
вкоренsтисz
влагaтисz
взыскaтисz
вліsтисz
вмэсти1тисz
внёдритисz
вмэни1тисz
вмэщaтисz
взимaтисz
ви1дитисz
водрузи1тисz
возврати1тисz
вноси1тисz
вметaтисz
водвори1тисz
возводи1тисz
влazтисz
вогнэзди1тисz
водворsтисz
возвращaтисz
неради1ти
непщевaти
нерадёти
возвесели1тисz
возволновaтисz    
шведско-русский словарь, грузинский словарь, сборка мебели в Москве