церковнославянский словарь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
предспёzніе
предстaніе
предпyтіе
представлeніе
предсуббHтіе
предстоsніе
предст0лпіе
предшeствіе
предточи1ліе
предстёніе
пред8wбражeніе
предувэщaніе
пред8изшeствіе
пред8избрaніе
пред8wбэщaніе
пред8wхранeніе
пред8wпредэлeніе
пред8wчищeніе
пред8увёдэніе
предуспёzніе
пред8wбучeніе
пред8увэщaніе
презрёніе
пред8уготовлeніе
пред8успёzніе
пред8усрётеніе
пред8уготовлeніе
пред8узаконeніе
прекосл0віе
преи1тіе
преклонeніе
прекормлeніе
предшeственникъ
преeмникъ
предвозвёстникъ
предвёстникъ
предрaтникъ
прелeстникъ
првdникъ
прaздникъ
поyстникъ
прaведникъ
поспёшникъ
порyчникъ
пос0бникъ
помsнникъ
п0стникъ
понедёльникъ
помaзанникъ
покл0нникъ
пом0щникъ
послyшникъ
послaнникъ
под8zрeмникъ
под0бникъ
подсвёщникъ
подобоначaльникъ
подвигопол0жникъ
подви1жникъ
подвигоначaльникъ
поб0рникъ
подрyчникъ
плBнникъ
побёдникъ
первосвzщeнникъ
пи1сменникъ
плённикъ
печaльникъ
первосщ7eнникъ
первопрест0льникъ
первопрcт0льникъ
пастыреначaльникъ
первомyченикъ
первоначaльникъ
первом§никъ
пaжитникъ
пaкостникъ
њчи1стникъ
пaгубникъ
tшeльникъ
tст{пникъ
tстyпникъ
nрyжникъ
њсyжденникъ
прекращeніе
преложeніе
прельщaніе
прельщeніе
премэнeніе
преwборeніе
пренеможeніе
прелюбодэsніе
пренесeніе
преoбражeніе
преначaліе
преломлeніе
пренемогaніе
преwбражeніе
преwдолёніе
препинaніе
пономaрь
прамaтерь
п†стырь
предвёдецъ
покр0вецъ
покровeцъ
плотон0сецъ
прaoтецъ
подвигодaвецъ
писeцъ
пэснопи1сецъ
писeцъ
нaковальнz
невечeрнz
неми1лостынz
кн7ги1нz
кнzги1нz
други1нz
в0нz
бlгостhнz
благостhнz
гордhнz
бр0нz
бaнz
вечeрнz
ѓгнz
макед0нzнинъ
кmринeанинъ
лжехрістіaнинъ
кЂпрzнинъ
їудeанинъ
їзрaильтzнинъ
є3гЂптzнинъ
галаадjтzнинъ
завулHнzнинъ
є3fі0плzнинъ
виfлеeмлzнинъ
їсрaильтzнинъ
є3врeанинъ
ї}льтzнинъ
галілeанинъ
плaчъ
мeчъ
лyчъ
врaчъ
преподобномyченикъ
преподaти
препроводи1ти
препобэди1ти
преплhти
преподавaти
препослaти
преподаsти
повинyти
пови1ти
повреди1ти
повреждaти
повтори1ти
погашaти
погибaти
поги1бнути
погибнyти
поглоти1ти
поглоти1ти
погребaти
погрэшaти
погрэши1ти
погружaти
погрузи1ти
погрѕзнути
погуби1ти
погублѕти
подавaти
подави1ти
подaти
подаsти
подви1гнути
подви1жничествовати
подвизaти
подклони1ти
подкопaти
подкрадaти
подлагaти
подлежaти
подложи1ти
подметaти
подпaсти
подписaти
подражaти
под8имaти
под8sти
пожaти
пождaти
пожeрти
пожрeти
пожрaти
пожи1ти
познaти
познавaти
позволsти
показaти
покади1ти
пои1мствовати
покарѕти
покaзывати
покaзовати
пок0ити
поколебaти
покори1ти
покори1ти
покорѕти
полетёти
полагaти
покрhти
покрывaти
покрывaти
положи1ти
получaти
получи1ти
помaсти
помaзати
п0льзовати
поминaти
поми1ловати
помeдлити
помогaти
помоществовaти
помyчити
помрачaти
помышлѕти
помhслити
помывaти
багaтство
бGоб0рство
бGоимeнство
безѕл0бство
безчaдство
безчеловёчество
бёгство
бёдство
бёжество
благокрас0тство
благодeнство
благор0дство
блажeнство
блyдство
бlгоговёинство
бlгодaрство
бlгодёйство
бlгодётельство
бlгопоспёшество
бlгоспёшество
бlжeнство
богaтство
брaтство
бyйство
велехвaльство
вели1чество
вёжество
витjйство
владhчество
вLчество
води1тельство
воев0дство
в0инство
волшeбство
врачeвство
всев0инство
всегуби1тельство
вседержaвство
вседержи1тельство
вт0рство
всепи1ршество
всенепл0дство
гDьство
гDство
гни1льство
гнyсство
говёинство
госп0дство
граждaнство
губи1тельство
двcтво
дв7ство
дёвство
дёйство
дэтоубjйство
ди1вство
діaконство
д0блество
доброр0дство
добр0тство
дов0льство
дост0инство
дрyжество
духовни1чество
є3ди1нство
є3пjскопство
є3пcкпство
є3пcкопство
жeнство
жрeчество
жи1тельство
застyпничество
зижди1тельство
зри1тельство
ѕвёрство
ѕёльство
ѕлодёйство
ѕловёрство
ѕлок0знство
ѕлоковaрство
ѕлолю1тство
ѕлохи1трство
и3зли1шество
и3звёство
и3гyменство
и3зsщество
и3нaчевство
и4ночество
и3скyсство
и3скyство
и3сповёдничество
їдwлонеи1стовство
їдwлопокл0нство
їкwноб0рство
їудeйство
кaчество
ковaрство
коли1чество
кощyнство
лaкомство
лихои1мство
лэни1вство
ласкaтельство
лукaвство
лови1тельство
лишшеи1мство
любопhтство
любодёйство
матереубjйство
меншеи1мство
меньшеи1мство
младeнчество
многопhтство
мн0жество
могyтство
могyщество
мужел0жство
мужел0жство
мyжество
мyченичество
мучи1тельство
м§ничество
накyпльство
напрaснство
наслёдство
наси1льство
настоsтельство
начaльство
небезбоsзнство
невёжество
невёжство
невёрство
недёйство
недостaточество
недост0инство
неискyсство
неи1стовство
непл0дство
непок0рство
непостоsнство
непотрeбство
непрaзднство
нерaвенство
непрез0рство
несмhсльство
нерaзнство
нестzжaтельство
неуд0бство
несhтство
нечyвство
неучти1вство
неустaвство
ничт0жество
новодёйство
нощедeнство
nби1льство
nбщебрaтство
nбщежи1тельство
nкаsнство
nпaсство
nтeчество
џтрочество
nтцеубjйство
n§ество
њкаsнство
tшeльничество
tшeльство
пaстырство
пeрвенство
первор0дство
пи1ршество
піsнство
побэди1тельство
подви1жничество
подпрaзднство
подпрaзднство
подражaтельство
познавaтельство
покрови1тельство
попрaзднство
послyшество
посмэsтельство
посмёшство
поспёшство
поспёшество
постоsнство
п0стничество
посрeдство
прaзднество
прaзднство
превосх0дство
предaтельство
предпрaзднство
предсэдaтельство
предстaтельство
преeмство
прелюбодёйство
преимyщество
през0рство
престaтельство
пресвЂтерство
премн0жество
пресви1терство
пронhрство
проклsтство
приснодёвство
прор0чество
прострaнство
простaчество
прbр0чество
рaвенство
рaбство
путев0дство
рaзнство
разб0йничество
равножи1тельство
рачи1тельство
ржcтво
самобрaтство
руков0дство
самодов0льство
самоубjйство
свидётелство
сверёпство
свидётельство
свирёпство
св0йство
свzти1тельство
свzтотaтство
свzщеннодёйство
свzщеннодіaконство
свzщенноначaльство
свzщeнство
семeйство
скверноубjйство
скверноприбhточество
словeство
словeсство
смиренномyдрство
смэхотв0рство
содётельство
совершeнство
смотри1тельство
сокровeнство
сожи1тельство
содрyжество
ср0дство
срeдство
соo1бщество
стaрчество
старёйшинство
стрaнничество
страдaльчество
стрaнство
строи1телство
строи1тельство
строп0тство
суббHтство
с™и1тельство
сугyбство
сyетство
супрyжество
сх0дство
сщ7eнство
тaинство
тезоимени1тство
тмонеи1стовство
темнонеи1стовство